Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ PORTÁLU ZNAMAFIRMA.net

§1. Všeobecná ustanovení

Poskytovatel služeb a Provozovatel portálu:

Společnost: MICROSITE CZ s.r.o.

IČ: 247 76 653

vedená u rejstříkového soudu v Praze,

Kontaktní adresa: Basilejské náměstí 99/10, 130 00, Praha 3 - Žižkov

 

 1. Portál –  portál vedený Poskytovatelem služeb na webové adrese: http://www.znamafirma.net/ ;
 2. Uživatel – návštěvník portál - fyzická osoba, plně způsobilá k právním úkonům, která aktivním používáním portálu získává přístup k službám Poskytovatele.
 3. Ekonomický subjekt - je zastoupený identifikátory, Je ekonomickým subjektem, právní osobou, podnikatelem a podílí se na veřejném obchodním styku v České republice nebo v zahraničí.
 4. Pobočka – místo nebo sídlo podnikání Ekonomického subjektu.
 5. Identifikátor – Veřejně přístupný obchodní název nebo obchodní jméno ekonomického subjektu, sídlo ekonomického subjektu, identifikační číslo ekonomického subjektu
 6. Služba – služba poskytovaná elektronickou cestou, založená na zasílání a přijímání dat pomocí veřejných komunikačních a informačních systémů na základě individuálního požadavku příjemce služby – Uživatele, bez současné přítomnosti stran.

Poskytovatel poskytuje své Služby výhradně na základě těchto Podmínek.

Podmínky jsou pro Uživatele závazné, a to bez nutnosti uzavírání zvláštní smlouvy.

 

§2. Druhy a rozsah Služeb

 1. Poskytovatel poskytuje následující Služby:
 1. umožňuje Uživatelům zveřejňovat informace a názory o Ekonomických subjektech a Pobočkách;
 1. zpřístupňuje vyhledávač Ekonomických subjektů. Ty jsou tříděny dle region a kategorií;
 2. informuje o nových informacích a názorech uživatelů na ekonomické subjekty podnikající ve veřejném prostoru poskytováním zboží, služeb nebo zaměstnáváním zaměstnanců;
 3. podporuje svobodný veřejný prostor
 4. ekonomickým subjektům na žádost umožňuje aktualizovat informace o sobě a druhu ekonomické činnosti zdarma.
 5. ekonomickým subjektům umožňuje vnímat feedback a hodnocení zákazníků, dodavatelů a zaměstnanců.  Umožňuje rovněž propagovat získané hodnocení a reagovat na názory Uživatelů. Funkce jsou zdarma.
 6. Registrace ekonomického subjektu je zdarma.
 1. Informace a názory o Ekonomických subjektech a Pobočkách se zveřejňují v podobě žebříčků; o místě v žebříčku rozhodují obdržené názory a hlasování.
 2. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo na zavedení poplatků za poskytované  služby v rámci provozu portálu ZNAMAFIRMA.net po předchozí dohodě se zájemcem o služby.

§3. Podmínky poskytování služeb

 1. Každý Uživatel má možnost se seznámit s informacemi a názory o Ekonomických subjektech a Pobočkách a využívat portálový vyhledávač.
 2. přidávat názory o Ekonomických subjektech a Pobočkách;
 3. Svobodným využitím Služeb portálu ZNAMAFIRMA.net Uživatel souhlasí se všemi ustanoveními těchto Podmínek a zavazuje se je dodržovat.
 4. Poskytovatel služeb nezpřístupňuje údaje třetím stranám bez souhlasu Uživatele nebo Ekonomického subjektu, ledaže o to požádá oprávněný orgán.
 1. Uživatel může navíc:
 1. přidávat informace a názory o Ekonomických subjektech a Pobočkách;
 2. nahlašovat zneužití.
 1. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo na dočasně přerušení poskytování Služeb z důvodu modernizace nebo úprav Portálu nebo z důvodu údržby komunikačního a informačního systému.
 2. Poskytovatel služeb nezodpovídá za přerušení poskytování Služeb z důvodu nezávislých na jeho vůli.
 1. V případě, že Uživatel odvolá souhlas s kterýmkoliv ustanovením Podmínek, je povinen toto okamžitě oznámit Poskytovateli služeb se žádostí o smazání jím autorizovaných informací.
 1. V případě opodstatněných pochybností ohledně pravdivosti Uživatelem uvedených údajů, Poskytovatel služeb může požádat o předložení příslušných dokumentů, potvrzujících předkládané informace.

Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo na libovolné úpravy služeb, nástrojů a způsobu fungování portálu ZNAMAFIRMA.net, včetně smazání všech dat, shromážděných v databázi, právo na pozastavení činnosti, právo na převod práv k portálu ZNAMAFIRMA.net a vykonávání veškerých právoplatných činností spojených s portálem ZNAMAFIRMA.net. Uživatel nemá žádný nárok vůči Poskytovateli služeb z titulu uvedených činností.

 

 

§4. Hodnocení Ekonomických subjektů

Přidávání názorů a informací o Odbornících a Zařízeních

 1. Každý názor má svého uživatele, který je autorem svého názoru.
 2. Uživatel se musí pod svůj názor podepsat pomocí jména, nebo webového jména.
 3. Uživatel může názor uvést z pozice Klienta, Zaměstnance, Dodavatele nebo jiné.
 4. Každý názor je identifikován pomocí IP adresy uživatele.
 5. Názory a informace o Ekonomických subjektech se mohou vztahovat pouze na ekonomickou činnost Subjektu.
 6. Názory a informace o Ekonomických subjektech mají být založeny na osobních zkušenostech Uživatele a ne na zkušenostech třetích stran.
 7. Uživatel prohlašuje své názory za pravdivé a je za ně odpovědný
 8. Jeden Uživatel nemůže přidávat více stejných názorů.
 9. Uživatel nesmí přidávat reklamní obsah.
 10. Přidané informace, názory a komentáře nesmí porušovat práva a principy společenského chování. Zejména je zakázáno používat vulgární, nemravné a urážlivé výrazy, používat přezdívky, odvolávat se na soukromou a rodinnou sféru, obviňovat ze spáchání přečinu, vyzývat k použití násilí nebo k rasové, náboženské, etnické nenávisti apod.
 11. Uživatel prohlašuje, že informace nebo názory, jež přidal na portál ZNAMAFIRMA.net, jsou pravdivé.
 12. Poskytovatel služeb má právo odmítnout zveřejnit a také odstranit zveřejněné názory a informace, pokud jsou v rozporu s těmito podmínkami, slušným chováním, dobrými mravy a nebo právními předpisy a zákony.
 13. Poskytovatel služeb není zodpovědný za obsah portálu, informací o ekonomických subjektech, názorů a komentářů, přidávaných Uživateli nebo Ekonomickými subjekty.

§5. Profil Ekonomického subjektu

 1. Profil Ekonomického subjektu obsahuje identifikátory, hodnocení, online mapu sídla, odkazy na sociální sítě, názory a komentáře Uživatelů.
 2. Každý Ekonomický subjekt má pouze jeden Profil. Nesmí se vytvářet fiktivní nebo zdvojené Profily, ty budou následně odstraněny.
 3. Každý Uživatel může vytvořit nebo potvrdit Profil ekonomického subjektu. K tomuto účelu musí registrovat Ekonomický subjekt nebo se musí kontaktovat poskytovatele.
 1. Poskytovatel služeb má právo odmítnout zveřejnit nebo odstranit zveřejněné informace, pokud zjistí, že jsou nepravdivé nebo o to Ekonomický subjekt požádá pomocí Žádosti o odstranění. Ta musí obsahovat identifikaci Ekonomického subjektu za pomocí Výpisu z obchodního rejstříku, Oficiální žádosti a Čestným identifikačním prohlášením doporučeně zaslaným na adresu Poskytovatele.

 

§6. Odpovědnost

 1. Poskytovatel není zodpověděn za obsah a formu materiálů a informací zveřejněných na portálu ZNAMAFIRMA.net Uživatelem.
 2. Uživatel přebírá úplnou odpovědnost za narušení zákona nebo za škodu, vzniklou následkem jeho jednání na portálu ZNAMAFIRMA.net, zejména následkem uvedení nepravdivých údajů, zveřejnění služebního tajemství nebo jiných důvěrných informací, porušením osobních práv nebo autorského práva a práv příbuzných nebo mravních zásad.
 3. Poskytovatel služeb výslovně vyhrazuje, že používání portálu ZNAMAFIRMA.net a služeb, které jsou na Portálu poskytované, je prováděno na vlastní odpovědnost Uživatele. Na veškeré zveřejněné informace a materiály a také produkty a služby, dodávané prostřednictvím portálu ZNAMAFIRMA.net, se nevztahuje záruka ohledně její hodnoty, užitečnosti, úplnosti, nebo použitelnosti.
 4. Poskytovatel služeb nezodpovídá za fyzické, právní nebo jiné vady nabízených bezplatných produktů a za řádnou kvalitu bezplatných služeb. Nezodpovídá také za následky nesplnění nebo řádného splnění závazků, které kdokoliv přijal prostřednictvím portálu ZNAMAFIRMA.net a za schopnost těchto osob přijímat závazky.
 5. Poskytovatel služeb neposkytuje žádnou záruku na správné fungování portálu ZNAMAFIRMA.net v celku nebo v části.
 6. V případě, že bude Poskytovateli služeb doručeno úřední oznámení o protiprávné povaze uschovávaných dat přidaných Uživatelem,  Poskytovatel znemožnění přístupu k těmto údajům, Poskytovatel služeb nezodpovídá vůči Uživateli nebo Ekonomickému subjektu za škodu vzniklou následkem znemožnění přístupu k těmto údajům.

§7. Postup při nahlášení výhrad a reklamační řízení

 1. Poskytovatel vynaloží veškerá úsilí pro zajištění správného fungování portálu ZNAMAFIRMA.net a poskytne pomoc při řešení problémů, spojených s jeho fungováním.
 2. Výhrady, týkající se správnosti názorů, umístěných na portálu ZNAMAFIRMA.net je možné nahlásit Poskytovateli.
 3. Odpovědí na hlášení bude Poskytovatel zasílat nejpozději do 30 kalendářních dní na emailovou adresu respondenta.

 

 

 

 

§8. Závěrečná ustanovení

 1. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo jednostranně změnit tyto Podmínky po předchozím oznámení této změny Uživatelům.
 2. Ve věcech neupravených těmito Podmínkami se strany řídí ustanoveními zákona o poskytování služeb elektronickou cestou, Občanského zákoníku a dobrými mravy otevřené společnosti.
 3. Soudem příslušným k řešení sporů vyplývajících z poskytování Služeb je soud místně příslušný dle sídla Poskytovatele služeb.
 4. Tyto Podmínky ruší předchozí podmínky a nabývají platnosti a účinnosti dnem jejích zveřejnění na portálu ZNAMAFIRMA.net  a to 14. 3. 2012.

 

 

Základní pravidla ochrany soukromí

Portál ZNAMAFIRMA.net má veřejně přístupný charakter. K hlavním účelům portálu patří přání vytvořit otevřenější společnost a to nejen v obchodních nebo ekonomických sférách.

Zveřejňování a rozšiřování informací a názorů o Ekonomických subjektech a Pobočkách je provedeno na základě veřejně dostupných zdrojů pro všechny Uživatele, kteří využívají síť Internet a mohou být indexovány webovými vyhledávači.

Pravidla pro zpracování dat

Vyplývající z obecných pravidel pro internetovou komunikaci, informace ze systémových logů (např. IP adresy) portálu ZNAMAFIRMA.net se používají pro technické účely, spojené se správou našich serverů. Kromě toho se IP adresy používají ke shromažďování všeobecných statistických demografických údajů (např. o tom, ze které oblasti pochází připojený uživatel). Portál ZNAMAFIRMA.net používá cookies k poskytování obsahu a služeb přizpůsobených k individuálním potřebám a zájmům. Vypnutí cookies v prohlížeči obvykle nebrání použití našich služeb, ale může působit potíže. Cookies se využívají také pro shromažďování všeobecných statistických informací, týkajících se používání služeb Uživateli.

Ekonomický subjekt musí obsahovat veřejné ekonomické údaje. Portál ZNAMAFIRMA.net nezveřejňuje žádné další údaje o Uživateli nebo Ekonomickém subjektu.

 

Osobní údaje

Správcem údajů zpřístupněných Uživatelem je Poskytovatel služeb a Provozovatel portálu ZNAMAFIRMA.net. zpracovává údaje podle platných předpisů, dle pravidel stanovených v Základních pravidlech ochrany soukromí zejména týkajících se řádné ochrany údajů.

Provozovatel zpracovává osobní údaje Uživatele nebo Ekonomického subjektu v rozsahu nezbytným k stanovení, vytvoření obsahu, úprav, zrušení a správného plnění služeb dle Všeobecných Podmínek.

.

Obsah, vytvářený Uživateli

Názory a informace, umístěné v Profilech Ekonomických subjektů a Poboček jsou veřejně přístupné pro všechny a jsou přidávány Uživateli.

 

Uschovávání a ochrana informací

Osobní údaje uživatelů jsou uschovávány v databázi, která využívá technické a organizační prostředky, zajišťující ochranu zpracovávaných dat podle požadavků, stanovených v předpisech o ochraně osobních údajů, včetně nařízení Ministra vnitra ze dne 29. dubna 2004 o dokumentaci pro zpracovávání osobních údajů a technických a organizačních podmínkách, které musí splňovat informační zařízení a systémy určené pro zpracovávání osobních údajů (Sb. č. 100, položka 1024) a pokynů Generálního inspektora ochrany osobních údajů. Přístup k databázi mají pouze Správci se speciálním oprávněním.

 

Právo na ověření, úpravu a odstranění osobních údajů. Omezení.

Ekonomický subjekt má právo přístupu k informacím kdykoliv. Může je bezplatně je aktualizovat nebo odstranit. Pro zabránění opakované registrace osob, kterých účast na portálu ZNAMAFIRMA.net byla ukončena z důvodu zneužití našich služeb, můžeme odmítnout odstranění údajů, nezbytných k znemožnění opakované registrace. Právním základem odmítnutí jsou ustanovení čl. 19 odst. 2 bod 3 vzhledem k čl. 21 odst. 1 zákona ze dne 18. července 2002, o poskytování služeb elektronickou cestou (Sb. č. 144, položka 1204 ve znění pozdějších změn). Odstranění údajů může být odmítnuto také v případech uvedených v právních předpisech.

V případech stanovených v právních předpisech, portál ZNAMAFIRMA.net může také zpřístupnit část údajů Uživatele nebo Ekonomického subjektu třetím osobám, pro účely spojené s ochranou autorského (nebo jiného) práva, ale pouze na základě písemné žádosti zaslané doporučeně na adresu Provozovatele. Subjekt, který podává takovou žádost, je povinen předložit důkaz o vlastnictví autorského majetkového (nebo jiného) práva k obsahu/produktu/službě. Musí také předložit podezření, že tato práva byla porušena. Provozovatel může také zpřístupnit shromážděné údaje na vyžádání oprávněných státních orgánů. Elektronická pošta zasílaná Provozovateli se archivuje a v některých případech může být využita za účelem dokazování.

 

Odkazy na jiné webové stránky

Provozovatel neodpovídá za politiku ochrany soukromí uplatňovanou majiteli nebo správci webových stránek, na které odkazují odkazy, umístěné v portálu ZNAMAFIRMA.net. Doporučujeme seznámit se s obsahem prohlášení o ochraně soukromí umístěných na stránkách, které shromažďují osobní údaje. Uživatel je plně zodpovědný za obsah, který se nachází na stránce, na kterou odkazuje odkaz, který umístil v portálu ZNAMAFIRMA.net.

 

 

 

PROVOZOVATEL PORTÁLŮ ZNAMAFIRMA.net VYJADŘUJE PŘÁNÍ, ABY TENTO OTEVŘENÝ PROSTOR PORTÁLU NAPLNILI KONSTRUKTIVNÍ NÁZORY, KTERÉ POMŮŽOU OSTATNÍM, K VYTVOŘENÍ SI NÁZORU VLASTNÍHO.